Další Začátek Předchozí Obsah

8 Charakteristika vývojových období

8.1 Prenatální vývoj

Embryonální fáze
- oplodnění až ca 3 měsíce. Tvoří se základ orgánů (zvýšená citlivost na vliv negativních vlivů).

Fetální fáze
- 3 měsíce až porod. Plod reaguje na podměty (akustické), je aktivní (pohybuje se) a má schopnost sociální interakce s matkou.

8.2 Novorozenec

Období
- od narození do 3 měsíců
Míry a váhy
- 3--3.5 kg, 50 cm
Základní charakteristika
- přizpůsobování se vnějšímu prostředí (termoregulace, přijímání potravy, vylučování, dýchání)
Typická činnost
- spánek (20 hodin denně)
Vnímání a reagování
- dominují nepodmíněné reflexy (hledací, sací, hltací, vylučovací, obranný, úchopný, pohybový)
Pohyb
- nezralá motorika, reakce na podměty celým tělem
Psychika
- pocity pouze příjemné a nepříjemné
Ukončení období
- končí překlenutím negativní pasivnosti (je mi teplo, jsem počůraný, ...)

8.3 Kojenec

Období
- od 3 měsíce do 12--15 měsíců
Míry a váhy
- ca 10 kg, 75 cm (překotný růst)
Základní charakteristika
-
Typická činnost
Vnímání reagování
- rozpoznávání barev, lokalizace zdroje zvuku, rozlišení hlasů; rozvoj motoriky a poznávacích funkcí, schopnost chůze otevírá nové možnosti; aktivní činnosti (strkání do míče, tlačení auta)
Pohyb
- výrazná pohybová aktivita, zacházení s předměty
Psychika
- strach z neznámého (i osob)
Myšlení
- rozvoj myšlení - spojování (ťuknutí do hračky způsobí zvuk), schopnost předvídat následky činnosti
Ukončení období
- samostatná chůze, řeč

8.4 Batole

Období
- od chůze (a řeči) do 3 roků (do školky)
Míry a váhy
- 90 cm
Základní charakteristika
- fenomenální rozvoj řeči
Typická činnost
- napodobování (slova, činnosti)
Vnímání a reagování
- sluch a zrak diferencované (melodie, říkanky); rozvoj paměti (zážitky na celý život); představivost a velká fantazie; personifikace - přiřazování lidských vlastností předmětům
Pohyb
- hrubá motorika (chození po schodech), první malůvky (mazanice - tvary); jemnější motorika (listování knihou, lžička, zapínání knoflíků); rozlišuje se pravák a levák
Psychika
- diferenciace citů (do popředí se dostává zlost z omezování pohybu, svobody, atp.; žárlivost (narození sourozence); radost; rozvoj vyšších citů - rozlišení dobra a zla
Myšlení
- na začátku konkrétní; uvažování rychlejší než řeč; postupně abstraktní (slova se stávají symboly)
Řeč
- bouřlivý rozvoj, ve 3 letech ca 1000 slov
Socializace
- kontakt s vrstevníky minimální
Důležité
- stimulovat a podněcovat (řeč, hračky); uspokojovat citové potřeby
Ukončení období
- sebeuvědomění

8.4.1 Vývoj vůle a sebeuvědomění

(Důkazy dle J. Kagana) Sebechvála - dítě hodnotí vlastní osobu. Sebeovládání - dítě si něco zakáže (To nesmím!). Citlivost k selhání a nezdaru. Snaha udělat samo, na co jen trochu stačí (oblékání). Vítězný úsměv, když se podaří nový kousek. Poznání sebe v zrcadle (na fotografii). Ve hře batole nahradí sebe nějakou hračkou (medvídkem). Věty v první osobě a užívání zájmena já. Dětský vzdor - Ne a nechci!.

8.4.2 Rozvoj a diferenciace hry

Dítě si při hře rozvíjí schopnosti. Intenzivně a mnohostranně se cvičí. Hra slouží též k vyrovnání s těžkostmi a konflikty, se kterými si dítě neví rady (vypořádání s rozrušením, zklamáním, zahanbením). Batole si hraje rádo samo a samostatně. Tím rozvíjí svou představivost, tvůrčí návyky a organizační vlohy.

Batole miluje smyslové zábavy (především vyluzování nejrůznějších zvuků). Ve velké oblibě má hry s vodou a pískem (tvárnost, poddajnost, stejnorodost). Z pohybových her - chůze po kládě, pozpátku, kutálení míče, válení sudů.

Symbolická hra - batole se stává princeznou, drakem, koněm, ...

8.5 Předškolní věk

Období
- od 3 do 6 roků (do školy)
Míry a váhy
- 117 cm, 22 kg
Základní charakteristika
- rozšiřování poznatků; schopnost regulovat jednání podle instrukcí; první odpoutání od rodiny; větší kontakt s vrstevníky
Typická činnost
- učení nových věcí; období otázek Proč?
Vnímání a reagování
- na začátku převládá synkretismus (soustředění na části celku), později vnímání celku (př. obrazu - tu je husa, tu rybník, ... později rozlišení odstínů barev)
Pohyb
- dobře rozvinutá jemná motorika (modelování, šití, navlékání, ...)
Psychika
- postupně se učí ovládat emoce
Myšlení
- egocentrické (nechápe, že druzí mají jiný pohled); výrazný růst kapacity paměti (hlavně mechanické), výrazná fantazie - vymýšlení představ (lhaní); období otázek; zajímá se o zplození a zrození člověka; smrt je tajemným pojmem (ale přemýšlí o ní) Proč?
Řeč
- bouřlivý rozvoj, v 6 letech ca 3000 slov!
Socializace
- kolektivní hry, kontakt s vrstevníky
Důležité
- stimulovat a podněcovat (řeč, hračky); uspokojovat citové potřeby
Ukončení období

8.5.1 Vývoj poznávacích procesů

Předškolák začne chápat první matematické vztahy, naučí se počítat do 10.

Myšlení je egocentrické (kognitivní egocentrismus) - dítě nechápe, že druzí lidé mají své vlastní hledisko, odlišné od jeho; atropomorfické - dítě připodobňuje lidské vlastnosti neživým věcem.

8.5.2 Vývoj osobnosti

Dítě si je dobře vědomo co je jeho povinností, co má a co nemá dělat a proč.

Dětské svědomí je zpočátku negativní - různé zákazy, ale je už autonomní - reguluje jednání dítěte i když jeho čin (nebo nečin) je naprosto soukromý.

Dítě se identifikuje (ztotožňuje) s rodiči nebo s nějakým vzorem (možná též sexuálně).

8.5.3 Vývoj emocionality

Dítě se zajímá o zplození a zrození člověka (jak vzniklo ono samo).

O smrti přemýšlí často (bojí se jí), ale představuje si ji jako pobyt v hrobě zaživa, jako bezmocnost, nehybnost, samotu, ohrožení nějakými zlými bytostmi (člověk se po smrti zase narodí).

Má rádo pohádky blízká své mentalitě časovou neurčitostí (Byl jednou jeden král), záhadným umísťováním (Za sedmero horami a sedmero řekami) a tajemností která z toho vyplývá. Postavy jsou výrazné typy: král, uhlíř, princezna, kouzelník. Dítěti je blízké i proměňování zvířat v lidi a naopak, fantastika - a surová morálka (usekávání hlav, rozčtvrcování těl, oko za oko). Lidé se rozdělují na dobré a zlé, popisy jsou jednoduché; hrdinství je dokonalé, láska věčná, zrada černá, štěstí až do nejdelší smrti. Naslouchání pohádce má pro dítě podobný citový význam jako hra (může se při něm hravou formou vyrovnávat se svými strachy a konflikty).

8.5.4 Vývoj dětské kresby

Dítě si samo kreslí. Kresba je hrou a zároveň nejpřirozenějším vyjadřovacím prostředkem - kresbou poví více, než by dovedlo nebo se odvážilo říci slovy (může vyjadřovat i svá nesplnitelná přání). Kreslí především to, co zná.

8.6 Mladší školní věk

Období
- od 6 do 12 roků (do puberty)
Míry a váhy
- ca 20--40 kg, 120--150 cm
Základní charakteristika
- soutěživost, spolupráce
Typická činnost
- hlavní motiv - škola
Vnímání a reagování
- o sexualitu malý zájem, technické stavebnice a panenky \to věrné napodobení skutečnosti
Pohyb
- obratný, jízda na kole
Psychika
- převládá kladné citové ladění; družnost, extravertnost, radostnost, bezstarostnost, hovornost, citová povrchnost
Myšlení
- růst mozku se kolem 10 roku zastavuje; škola učí dítě myslet; obliba knih (dobrodružné s realistickými ilustracemi)
Řeč
- aktivní používání 5000 slov
Socializace
- vázání na silnějšího jedince (paní učitelka, spolužák)
Důležité
Ukončení období
- do puberty

8.6.1 Vývoj poznávacích procesů

Škola učí děti myslet (jednoduchá logika), zlepšuje se paměť (mechanická i logická).

Lepší možnost dorozumění díky zdokonalení řeči - dítě užívá aktivně asi 5000 slov a rozumí mnohem většímu množství.

Inteligenci lze měřit přesněji a spolehlivěji.

8.6.2 Vývoj osobnosti

Důležité jsou lidské vztahy více než výkon a prestiž (pravdivost, upřímnost, otevřenost, hluboká vzájemnost) - hledá v rodině.

Pozitivní vztah k práci (očekávaná odměna, bezprostřední užitečnost i vědomí vzdáleného cíle).

Zájem o sexualitu není zvlášť živý (ovlivněno i vlivem převládajících stejnopohlavních skupin).

8.6.3 Připravenost pro vstup do školy

Připravenost má 3 aspekty:
Fyzická zdatnost
- průměrná výška, váha, stav vnitřních orgánů (změna denního režimu - méně spánku, celkové zatížení organismu).

Kognitivní vyspělost
- úroveň poznávacích procesů (především smyslového vnímání) - záměrné vnímání (soustředění), zaměření pozornosti, rozlišování hlásek (řeč), abstraktní myšlení (manipulace s pojmy), paměť, pozornost (schopnost soustředit se 20 - 25 minut na jednu činnost.

Sociální vyspělost
- vztahy k rodičům, vrstevníkům, učitelům; dítě musí pochopit, že skončila doba her a začíná doba učení (povinnosti, vztah k učiteli); schopnost podřídit se úkolům a učit se; touha seberealizace (dítě se do školy těší); vztah k vrstevníkům.

8.6.4 Vývojové zvláštnosti žáka první třídy

 1. - dítě se zpravidla do školy těší

 2. - učitel v první třídě představuje autoritu - Paní učitelka říkala ... (později se to mění)

 3. - dítě nemůže samo existovat, potřebuje pocit bezpečí a jistoty (potřeba silné citové vazby). Neúplná rodina (rozpory mezi rodiči) narušují vývoj

 4. - většinou dobrý vztah ke sourozencům (schopnost starat se o mladší sourozence)

 5. - vztah ke spolužákům ve třídě pouze kamarádský (s kým kdo sedí, bydlí vedle v domě)

 6. - vznikají skupiny - vynikají silnější, nadanější, rozhodnější, šikovnější

8.6.5 Problémy a poruchy vývoje

Dítě neumí zvládat problémy => vznikají neurotické poruchy, které dělíme na:
Neurostenie
- např. poruchy spánku, s jídlem (nejí × žere), atp.

Psychostenie
- např. pomočování, koktavost, úzkostlivost, hyperaktivita, jejíž příčinou je většinou lehká mozková disfunkce (LMD) (lehké difuzní poškození mozku vznikající v době těhotenství a porodu) - často se váže na specifické poruchy učení:

Dyslexie
- problémy při čtení (B \approx D, b \approx d, ...)
Dyskalkulie
- 73 \approx 37
Dysgrafie
- problémy v písemném projevu
Dysortografie
- i \approx y

8.7 Pubescence

Období
- od 11--13 do 14--15 let (individuální).
Míry a váhy
- ca 40--70 kg, 150--170 cm
Základní charakteristika
- pohlavní dospívání, růstový spurt
Typická činnost
- parta
Vnímání a reagování
- zájem o sexualitu, zvídavost, mastrubace
Pohyb
- neobratný, lehce unavitelný
Psychika
- emoční nevyváženost, labilita, problémy se sebepřijetím
Myšlení
- myšlení o myšlení, formální myšlení (abstraktní pojmy), rozporuplnost, idealismus
Řeč
-
Socializace
- kritičnost k autoritám \to vzpoura, vrstevnické skupiny mají větší vliv než rodina a škola
Důležité
Ukončení období
-

8.7.1 Tělesný a pohybový vývoj

 1. - rychlý růst
 2. - rozvoj sekundárních pohlavních znaků
 3. - prodlužování končetin => ztráta koordinace pohybů
 4. - zvýšená unavitelnost - snížení tělesné výkonnosti

8.7.2 Vývoj poznávacích procesů

Patnáctiletý je schopen vědecky myslet - základem pokroku je myšlení o myšlení. Pubescent uvažuje nejen o skutečnosti, ale i o svých úsudcích: Ano, já myslím. A já také myslím na to, že myslím.. Otvírá se cesta k formálním operacím: myslet formálně znamená myslet nezávisle na obsahu: (a+b)2=a2+2ab+b2 - obecná čísla nahrazují jakákoli jiná čísla.

Myšlení o neskutečném, neexistujícím kdyby. Pubescent srovnává realitu s vyhlašovanými ideály (z toho asi také pramení kritičnost k autoritám). Zvyšující se podíl logické paměti a schopnost vnímání podstatného.

8.7.3 Vývoj osobnosti

 1. - emoční nevyváženost

 2. - období vulkanismu (hormonální bouře) - pubescent reaguje podrážděně, jeho nálady bývají labilní, nápadně často se mění, převládají však záporné emoce - rozmrzelost, nepokoj, neklid, horečná aktivita => poruchy soustředění, snadná unavitelnost, méně klidný a méně vydatný spánek, úzkost

 3. - vzdor - nesnáší, když s ním jednají jako s malým dítětem a nic mu nedovolí (záleží na způsobu přístupu rodičů)

 4. - labilita a nedostatek v sebeovládání, ucelenosti, integrace v citovém životě (např. i sebevraždy)

 5. - problémy v přijmutí sám sebe (tělo, povaha), zkoumání vlastního nitra - možnost změny povahy (extrovert \to uzavřený člověk), mění se citový život - prožívá určité věci hlouběji, problémy se sebehodnocením

8.7.4 Sociální vztahy

 1. - vrstevnické skupiny (klany) mají větší vliv, než rodiče, škola (případně církev), touha po věrném příteli
 2. - zvýšení kritičnosti (zejména k autoritám)
 3. - vztahy mezi chlapci a děvčaty nabývají erotické povahy

8.8 Adolescence

Období
- od 16 do 18--20 let.
Míry a váhy
- dosažení plné výšky a váhy
Základní charakteristika
- přechod od dětství do dospělosti, osamostatnění, nejkritičtější a nejtěžší období
Typická činnost
- touha stát se dospělým
Vnímání a reagování
- časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti
Pohyb
- individuální
Psychika
- zhoršená pozornost a pracovní schopnost, zhoršené sebeovládání, prudké i přecitlivělé způsoby reagování (hluboké hormonální přeměny působí na centrální nervový systém)
Myšlení
-
Řeč
-
Socializace
- zařazení do nových kolektivů, větší nároky na vztahy (hloubku), sociální vztahy hlubšího typu (společné cíle, atp.)
Důležité
Ukončení období
- osamostatnění

8.8.1 Vývoj osobnosti

Biologická a sociální zralost jedince nemusí jít stejným tempem (biologické znaky dospívání a dospělosti nastupují dříve než zralost sociální, psychická, charakterová).

Mladý člověk chce vypadat a žít jako dospělý, ale chybí mu k tomu důležité vnitřní předpoklady - zkušenost a odpovědnost pro náročnou práci atp..

8.8.2 Sociální vývoj

 1. - přechod na jinou školu nebo pracoviště (navazování nových kontaktů, budování pozic v nových skupinách)

 2. - snaha osamostatnit se (odpoutat od rodičů a jejich autority)

 3. - mění se vztahy k vrstevníkům - vyšší požadavky (dochází i k samotářství)

 4. - vznikají sociální vztahy vyššího typu založené na porozumění, společných cílech a činnostech, vzájemné pomoci

8.8.3 Citový vývoj

 1. - časté pocity nejistoty, strachu a úzkosti, obavy z budoucnosti

 2. - podceňování a přeceňování sebe sama - výkyvy ve výkonu a v kázni ve škole nebo na pracovišti


Další Začátek Předchozí Obsah
e-mail kontakt autora stránek: cita@seznam.cz
home * hledej