Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život Člověk je hříšný a oddělený od Boha, proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a plán pro svůj život Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu, skrze něj můžeš poznat a prožívat Boží lásku a plán pro svůj život Ježíše Krista potřebujeme osobně přijmout jako spasitele a pána, potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a plán pro svůj život
Boží láska
"Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný"
Janovo evangelium 3, 16

Boží plán
Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti"
Janovo evangelium 10, 10

Člověk je hříšný
"Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy"
Římanům 3, 23

Člověk je oddělený od Boha
"Mzdou hříchu je smrt ..."
Římanům 6, 23

Ježíš zemřel místo nás ...
"Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní"
Římanům 5, 8

... vstal z mrtvých
"Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou."
1. Korintským 15, 3 - 6

... je jedinou cestou k Bohu
Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne."
Janovo evangelium 14, 6

Ježíše Krista musíme přijmout
"Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi."
Jan 1, 12

Ježíše přijímáme vírou
"Milostí tedy jsme spaseni (zachráněni) skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar; není z našich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit."
Efezským 2, 8 - 9

Ježíše přijímáme osobním pozváním
Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu."
Zjevení 3, 20

... všechny citace jsou z Bible

Ježíše můžeš přijmout vírou třeba hned teď
Bůh Tě zná. Není důležité, jak krásná slova zvolíš. Záleží na Tvé upřímnosti.
Jestli níže uvedená modlitba vyjadřuje Tvoje přání, můžeš se modlit třeba takto:
"Pane Ježíši Kriste. Děkuji ti za to, že jsi na kříži zemřel za moje hříchy. Otevírám ti dveře svého života. Přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Děkuji ti za odpuštění mých hříchů. Veď mne prosím dál. Změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít."

Tak, jako každý 'novorozenec' - i Ty potřebuješ růst:
"Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista"

K novému životu (svého znovu narozeného ducha) potřebuješ:
Modlitbu - denně mluv s Bohem (o tom, co prožíváš; co tě trápí, co tě těší, ...) - Janovo evangelium 15, 7
Boží slovo - denně čti Bibli (Bůh k tobě chce hovořit) - Skutky 17, 11
Poslušnost - poslouchej Boha v každé věci - Janovo evangelium 14, 21
Svědectví - stále vyznávej Ježíše svým životem i slovy - Matoušovo evangelium 4, 19; Janovo evangelium 15, 8
Důvěru - důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života - 1. Petrův 5, 7

... dobrým prostředím ke zdravému růstu je společenství křesťanů - určitě nezůstávej sám ...
... jestli neznáš žádné takové společenství (kde jsou lidé, kteří milují Ježíše) - ozvi se mi:
pomohu Ti, jak to bude možné ...


Omilostněný hříšník * e-mail kontakt: cita@seznam.cz